Underhåll av din lägenhet

En av de mer spännande effekterna av att bo i bostadsrätt är att man i hög grad själv kan påverka sin egen lägenhet. Du behöver sällan bry dig om att fråga om lov först. Tack vare det kan du naturligtvis också påverka vad din lägenhet är värd. Men med det följer också ett ansvar. Det är nämligen du själv som står för kostnaderna. Åtminstone så länge det rör sig om så kallat inre underhåll.
För att underlätta för dig att veta vad som hör till vad har vi gjort den här informationen.

Du har nyttjanderätt till din lägenhet på obegränsad tid. Men samtidigt är din lägenhet en del av ett hus som ägs av föreningen. I strikt formell mening ägs därmed också din lägenhet av föreningen. Man kan inte äga ett hus utan att också äga väggarna och golven som finns i huset.

Det är här som bostadsrättslagen och våra stadgar kommer in i bilden. Där står vilka rättigheter och skyldigheter du har som medlem. Till den sistnämnda kategorin hör bland annat att underhålla din lägenhet.

Dina skyldigheter gentemot föreningen:
Du är först och främst skyldig att åtgärda eventuella skador som uppkommer i lägenheten. Oavsett om det skett genom ditt eget vållande eller ej. Till exempel genom en olyckshändelse, eller genom oaktsamhet av någon som med ditt tillstånd har befunnit sig i din lägenhet.

Men skador är inte det enda du behöver tänka på. Du är också skyldig att ombesörja tapetsering, målning och andra reparationer så att din lägenheten hålls i gott skick. Exakt vad det betyder preciseras varken i lagen eller i stadgarna. Det får helt enkelt bedömas efter en allmän värdering med hänsyn till husets ålder och annat.

Ditt frivilliga underhållsansvar:
Och så till det som är trevligare än skador och allmänt underhåll, nämligen din rätt att göra ändringar och förbättringar i din bostad.

I princip finns ingen annan gräns för vad du kan och inte kan göra på den punkten, så länge det du vill göra inte inkräktar på huset eller dina grannars välbefinnande.
Av det skälet får du till exempel inte ta bort väggar, eller göra installationer som kan äventyra säkerheten för andra. Inte heller göra ändringar av el- eller vattensystemet hur som helst. Och framför allt inte göra det själv, om du inte råkar ha den behörighet som krävs för sånt.

Däremot är det ingenting som hindrar att du målar eller tapetserar om, byter ut utrustning, bygger om rum, byter ut golvmaterial och så vidare.
Sådant bestämmer du själv och behöver inte söka tillstånd. Det finns dock två undantag. Du får inte ta bort eller flytta väggar utan att först skaffa tillstånd från styrelsen. Och du får inte göra sådana ändringar som väsentligt förändrar möjligheten att använda din lägenhet som bostad.

Kontakta styrelsen i tveksamma fall:
Är du osäker om en viss åtgärd är tillåten eller inte är du naturligtvis välkommen att kontakta styrelsen. Det kan minst sagt vara en god idé eftersom du faktiskt kan bli skyldig att återställa dina ändringar, om det i efterhand skulle konstateras att de inte var tillåtna.

Här kan du läsa om de vanligaste åtgärderna och vem som står för vad Vem ansvarar för vad i en bostadsrättsförening