Bo i bostadsrätt – vem ansvarar

Vem ansvarar för vad i en bostadsrättsförening?
Vem svarar för reparationer och underhåll?

Ditt ansvar

Du ska på egen bekostnad hålla lägenheten i gott skick. Det innebär att du ansvarar för att underhålla och reparera lägenheten.

Bostadsrättsföreningen har tecknat tilläggsförsäkring till förmån för dig och du svarar i förekommande fall för självrisk och kostnaden för åldersavdrag.

Du ska följa de anvisningar som bostadsrättsföreningen lämnar beträffande installationer avseende avlopp, värme, el, vatten, ventilation och anordning för informationsöverföring.

För vissa åtgärder i lägenheten krävs styrelsens tillstånd enligt § 37. De åtgärder du vidtar i lägenheten ska alltid utföras fackmässigt.

Till lägenheten hör bland annat:

 1. ytskikt på rummens väggar, golv och tak samt den underliggande behandling som krävs för att fästa ytskiktet på ett fackmässigt sätt. Du ansvarar också för fuktisolerande skikt i badrum och våtrum
 2. ej bärande innerväggar
 3. inredning i lägenheten och övriga utrymmen tillhörande lägenheten (sanitetsporslin, köksinredning, vitvaror). Du ansvarar också för vattenledningar, avstängningsventiler och i förekommande fall anslutningskopplingar
 4. lägenhetens innerdörrar med tillhörande lister, foder, karm, tätningslister
 5. insida av ytterdörr samt beslag, handtag, gångjärn, tätningslister
 6. glas i fönster och dörrar samt spröjs på fönster och i förekommande fall isolerglaskassett
 7. beslag, handtag, gångjärn, tätningslister samt målning av fönster och fönsterdörrar. Bostadsrättsföreningen ansvarar för målning av utifrån synliga delar av fönster/fönsterdörr
 8. målning av radiatorer och värmeledningar
 9. synliga avlopp och vatten samt anordning för informationsöverföring till de delar de är synliga i lägenheten
 10. armaturer för vatten (blandare, duschmunstycke med mera) inklusive packning, avstängningsventiler och anslutningskopplingar på vattenledning
 11. klämringen runt golvbrunnen, rensning av golvbrunn och vattenlås
 12. eldstäder. Sotning ansvarar föreningen för
 13. köksfläkt, kolfilterfläkt, spiskåpa, ventilationsdon och ventilationsfläkt. Installation av anordning som påverkar husets ventilation kräver styrelsens tillstånd,
 14. säkringsskåp, samtliga elledningar i lägenheten samt brytare, eluttag och fasta armaturer
 15. brandvarnare, samt
 16. elburen golvvärme och handdukstork som bostadsrättshavare försett lägenheten med.

Du har samma underhålls- och reparationsansvar för förråd och garage eller annan tillbyggnad enligt punkterna ovan.

Du svarar för renhållning och snöskottning av mark/uteplats och du är skyldig att följa bostadsrättsföreningens anvisningar gällande skötsel.

Bostadsrättsföreningens ansvar

Bostadsrättsföreningen ansvarar för att husen och fasta egendom, med undantag för ovan nämnda punkter, är väl underhållet och hålls i gott skick.

Bostadsrättsföreningen ansvarar vidare för underhåll och reparationer av följande: 1. stamledningar för avlopp, värme, el och vatten

 1. ledningar för avlopp, vatten och anordningar för informationsöverföring som finns i golv, tak, lägenhetsavskiljande- eller bärande vägg
 2. utbyte av radiatorer och värmeledningar
 3. rökgångar och ventilationskanaler, ventilationssystem för spiskåpa/köksfläkt
 4. ytterdörr med tillhörande låskolv och nycklar. Vid borttappande av nyckel ska denna ersättas och föreningen meddelas

Brand- och vattenledningsskada samt ohyra

För reparation på grund av brandskada eller vattenledningsskada (skada på grund av utströmmande tappvatten) svarar du i begränsad omfattning i enlighet med bostadsrättslagen.

Detta gäller även i tillämpliga delar om det finns ohyra i lägenheten.

Bostadsrättsföreningens övertagande av underhållsåtgärd

Bostadsrättsföreningen får utföra reparation samt byta inredning och utrustning som du ansvara för. Ett sådant beslut ska fattas av föreningsstämma och får bara förekomma i samband med omfattande underhåll eller ombyggnad av bostadsrättsföreningens hus och som berör din lägenhet.

Avhjälpande av brist

Om du försummar ditt ansvar för lägenhetens skick (inklusive runtomliggande byggnader och mark) så att säkerheten äventyras eller det finns risk för skador på föreningens egendom och inte efter uppmaning avhjälper bristen så snart som möjligt, får bostadsrättsföreningen avhjälpa bristen på bostadsrättshavarens bekostnad.

Ingrepp i lägenhet

Du får inte utan styrelsens tillstånd utföra åtgärd i lägenheten som innefattar

 1. ingrepp i en bärande konstruktion
 2. ändring av befintliga ledningar för avlopp, värme eller vatten
 3. annan väsentlig förändring av lägenheten.

Användning av bostadsrätten

Vid användning av lägenheten samt intilliggande byggnad och mark ska du se till att de som bor i omgivningen inte utsätts för störningar som kan vara skadliga för hälsan eller annars försämra deras bostadsmiljö. Störande ljud ska undvikas vardagar mellan 22.00 till 07.00 och helger mellan 23.00 till 09.00. Störande ljud kan vara skrik, hög musik, ljud från tvätt- eller diskmaskin. Borrmaskin och andra vibrationsgenererande verktyg får endast användas mellan 08.00 och 17.00. Motsvarande regler gäller även i och kring den yttre miljön inom föreningens område.

Du ska även i övrigt följa regler om ordning och gott skick inom eller utanför huset.  Detta gäller samtliga i hushållet, de som besöker dig som gäst eller någon som på uppdrag av dig utför arbete i eller i anslutning till lägenheten. Du har också en skyldighet att följa bostadsrättsföreningens ordningsregler.

Om det förekommer störningar i boendet kan bostadsrättsföreningen ge dig tillsägelse att se till att störningarna omgående upphör. Styrelsen har det övergripande ansvaret för boendemiljön och är skyldig att se till att medlemmarna följer föreningens föreskrifter och ordningsregler.

Tillträde till lägenheten

Företrädare (styrelsen) för bostadsrättsföreningen har rätt att få komma in i lägenheten när det behövs för tillsyn eller för att utföra arbete som bostadsrättsföreningen ansvarar för.


Är du osäker på vem som egentligen ansvarar för vad i en bostadsrättsförening så kan du läsa mer i länken nedan.

(Klicka på länken) Vem ansvarar för vad i en bostadsrättsförening