Bo i bostadsrätt

Vem ansvarar för vad i en bostadsrättsförening?
Vem svarar för reparationer och underhåll?


Underhåll av fastigheterna är en av de viktigaste delarna i en bostadsrättsförenings verksamhet. Blir det löpande underhållet eftersatt kommer så småningom fastigheterna att förfalla och man når så småningom en punkt där det blir förenat med stora kostnader att underhålla.

Enligt stadgarna är du som medlem ansvarig för inre reparationer och underhåll av din egen bostad. Detta gäller även marken, om sådan ingår i upplåtelsen. Föreningen svarar för yttre underhåll och reparationer.

Enskild bostadsrättshavare har ansvaret för att inre underhåll sker av lägenheten. Eftersom föreningen är ägare till lägenheten är det i föreningens intresse att inre underhåll också görs så att inget förfall sker. Styrelsen är utsedd av föreningen att bevaka att inre underhåll görs. I det inre underhållsansvaret ingår även, till lägenheten hörande uteplats, tomt, häckar och plank. Om det gäller häck eller plank mellan två tomter (lägenheter) så ansvarar båda bostadsrättshavarna gemensamt för vård och underhåll.

I de lägenheter där om-,/till- eller nybyggnation har gjorts i den yttre miljön ansvarar bostadshavaren själv för underhållet, exempelvis uterum, inglasning/inbyggnad av cykelförråd, tillbyggnad av förråd m.m. Har man i samband med ny-, till- eller ombyggnation gjort åverkan på föreningens egendom (t.ex. panel, tak eller plåt) ansvarar bostadsrättshavaren för återställande och underhåll.

En viss del av årsavgiften avsätts för framtida underhåll av gemensamma delar. Företrädare för föreningen ska ges tillträde till lägenheten när det behövs för tillsyn eller för att utföra arbete som föreningen svarar för.

För att du lättare ska kunna tolka vilket underhåll som du respektive föreningen ansvarar för finns en förteckning med tolkning av Bostadsrättslagen (7 kap. 12§) och föreningens stadgar (31§, 32§) i bifogad tabell.
(Klicka på länken)  Vem ansvarar för vad i en bostadsrättsförening

Comments are closed.